Membership

Our membership is open to all.


Annual Membership Fees


Children (age 2-12) = $7
Children (age 13-18) = $25
Adult (above age 18) = $35

Tibetan Association of Philadelphia

PO Box 41063, Philadelphia, PA 19127 

(215) 327-8285

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

@ 2021 Tibetan Association of Philadelphia